32 điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

32 điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC sẽcó hiệu lực từ ngày 6-8-2015. So với những quy định hiện hành, Thông tư này có tới 32 điểm mới.

Doanh nghiệp được tính trừ khoản chi phúc lợi cho người lao động

Doanh nghiệp được tính trừ khoản chi phúc lợi cho người lao động
(Taichinh) - Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực hiện trong năm tính thuế.