Quản lý ngoại hối: Lạt mềm buộc chặt

Quản lý ngoại hối: Lạt mềm buộc chặt
Cơ quan quản lý đang rất tạo điều kiện cho hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng phát triển, nhưng vẫn đảm bảo an toàn, quản lý được những rủi ro tiềm ẩn.

Thêm 16 tỉnh, thành phố tính tiền lương vào giá dịch vụ y tế

Thêm 16 tỉnh, thành phố tính tiền lương vào giá dịch vụ y tế

Ngày 7/10/2016, Bộ Y tế đã có Công văn số 7345/BYT-KH-TC về việc thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm chi phí tiền lương của một số tỉnh/thành phố. Theo đó, từ ngày 12/10/2016, viện phí chính thức được điều chỉnh tăng đợt 2 có tính chi phí tiền lương, áp dụng ở 16 tỉnh.

Công khai theo lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

Công khai theo lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

Ngày 06/4/2016, Quốc hội Khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Trong đó, từ 01/7/2016, thuế suất thuế tiêu thu đặc biệt đối với mặt hàng ô tô du lịch chở người dưới 24 chỗ ngồi có sự thay đổi so với năm 2016.

Những nội dung chủ yếu của chính sách thuế mới năm 2016

Những nội dung chủ yếu của chính sách thuế mới năm 2016
Với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất, xây dựng và triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành nhiều chính sách thuế mới.

Tăng giá dịch vụ y tế: Ai được lợi?

Tăng giá dịch vụ y tế: Ai được lợi?

Với việc chính thức áp dụng biểu giá dịch vụ y tế mới, điều khiến người dân quan tâm là sẽ tác động thế nào đến chất lượng khám chữa bệnh và đối tượng nào sẽ được lợi?


Nguyên tắc loại trừ khoản đầu tư trong giao dịch hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn

Nguyên tắc loại trừ khoản đầu tư trong giao dịch hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Sự ảnh hưởng của Thông tư 202/2014/TT-BTC đối với các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hợp nhất là không hề nhỏ, đặc biệt ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính cần phải ghi nhận như doanh thu, lợi nhuận.

Bước tiến tạo sự minh bạch, rõ ràng trong thực hiện đăng ký thuế

Bước tiến tạo sự minh bạch, rõ ràng trong thực hiện đăng ký thuế
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2016, Thông tư số 95/2016/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế của Bộ Tài chính được đánh giá là bước tiến tiếp theo tạo sự minh bạch, rõ ràng trong thực hiện đăng ký thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế giảm chi phí và nhiều thủ tục hành chính. Nhằm phổ biến cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện đăng ký thuế theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Tài chính, bài viết phân tích những điểm mới tại Thông tư này.

Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế

Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế
Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Nghị định này tiếp tục có những bước cải cách mạnh mẽ, hỗ trợ thuận lợi cho hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan…

Hướng dẫn mới về phí, lệ phí

Hướng dẫn mới về phí, lệ phí
Luật Phí và lệ phí đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, đồng thời bãi bỏ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2011/PL-UBTVQH10. Để Luật Phí và lệ phí đi vào cuộc sống, ngày 23/8/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Bài viết phân tích những điểm lưu ý của Luật Phí và lệ phí và Nghị định hướng dẫn Luật.