Lệ phí môn bài: Những thay đổi theo yêu cầu thực tiễn

Lệ phí môn bài: Những thay đổi theo yêu cầu thực tiễn

Để phù hợp trong bối cảnh hội nhập và thống nhất với các quy định của Luật Phí và Lệ phí (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017), Quốc hội đã quyết định chuyển Thuế môn bài thành Lệ phí môn bài. Ngày 04/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Quản lý ngoại hối: Lạt mềm buộc chặt

Quản lý ngoại hối: Lạt mềm buộc chặt
Cơ quan quản lý đang rất tạo điều kiện cho hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng phát triển, nhưng vẫn đảm bảo an toàn, quản lý được những rủi ro tiềm ẩn.

Thêm 16 tỉnh, thành phố tính tiền lương vào giá dịch vụ y tế

Thêm 16 tỉnh, thành phố tính tiền lương vào giá dịch vụ y tế

Ngày 7/10/2016, Bộ Y tế đã có Công văn số 7345/BYT-KH-TC về việc thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm chi phí tiền lương của một số tỉnh/thành phố. Theo đó, từ ngày 12/10/2016, viện phí chính thức được điều chỉnh tăng đợt 2 có tính chi phí tiền lương, áp dụng ở 16 tỉnh.

Công khai theo lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

Công khai theo lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

Ngày 06/4/2016, Quốc hội Khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Trong đó, từ 01/7/2016, thuế suất thuế tiêu thu đặc biệt đối với mặt hàng ô tô du lịch chở người dưới 24 chỗ ngồi có sự thay đổi so với năm 2016.

Những nội dung chủ yếu của chính sách thuế mới năm 2016

Những nội dung chủ yếu của chính sách thuế mới năm 2016
Với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất, xây dựng và triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành nhiều chính sách thuế mới.

Tăng giá dịch vụ y tế: Ai được lợi?

Tăng giá dịch vụ y tế: Ai được lợi?

Với việc chính thức áp dụng biểu giá dịch vụ y tế mới, điều khiến người dân quan tâm là sẽ tác động thế nào đến chất lượng khám chữa bệnh và đối tượng nào sẽ được lợi?


Nguyên tắc loại trừ khoản đầu tư trong giao dịch hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn

Nguyên tắc loại trừ khoản đầu tư trong giao dịch hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Sự ảnh hưởng của Thông tư 202/2014/TT-BTC đối với các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hợp nhất là không hề nhỏ, đặc biệt ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính cần phải ghi nhận như doanh thu, lợi nhuận.

Bước tiến tạo sự minh bạch, rõ ràng trong thực hiện đăng ký thuế

Bước tiến tạo sự minh bạch, rõ ràng trong thực hiện đăng ký thuế
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2016, Thông tư số 95/2016/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế của Bộ Tài chính được đánh giá là bước tiến tiếp theo tạo sự minh bạch, rõ ràng trong thực hiện đăng ký thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế giảm chi phí và nhiều thủ tục hành chính. Nhằm phổ biến cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện đăng ký thuế theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Tài chính, bài viết phân tích những điểm mới tại Thông tư này.