Những đổi mới trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Những đổi mới trong quản lý  hoàn thuế giá trị gia tăng
Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 99/2016/TT–BTC về việc hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã quy định một cách rõ ràng các thông tin liên quan tới người nộp thuế để tránh tình trạng nhầm lẫn, sai sót trong quá trình làm thủ tục cũng như trong quá trình hoàn thuế…

Quy định mới về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Quy định mới về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
Thực hiện Luật Đầu tư 2014, trong đó tại Khoản 3 Điều 7 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2016/NĐ-CP về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Nghị định không chỉ là bước hoàn thiện hành lang pháp lý về đầu tư mà còn là bước đột phá trong việc quản lý, tạo dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, an toàn…

Cụ thể hóa các ưu đãi về thuế trong thu hút đầu tư

Cụ thể hóa các ưu đãi về thuế trong thu hút đầu tư

Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư đã đưa ra nhiều ưu đãi đầu tư, trong đó, các quy định ưu đãi về thuế thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Để các ưu đãi đến với doanh nghiệp, tạo hấp dẫn cho môi trường đầu tư, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016…

Quản lý doanh nghiệp nếu gây thiệt hại phải bồi thường

Quản lý doanh nghiệp nếu gây thiệt hại phải bồi thường
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến kinh tế, tài sản của Nhà nước và của doanh nghiệp nơi người quản lý doanh nghiệp, người đại diện đang làm việc.

Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan
Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Hải quan, nâng cao hiệu quả tổ chức và thực thi Luật Hải quan 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan với nhiều nội dung mới cần quan tâm.

Quy định mới về mức xử phạt vi phạm quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Quy định mới về mức xử phạt vi phạm quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016, Nghị định 49/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27/5/2016 sửa đổi một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn đã có nhiều đổi mới về các khung hình phạt so với trước.

Sửa đổi một số quy định về thuế có lợi cho doanh nghiệp

 Sửa đổi một số quy định về thuế có lợi cho doanh nghiệp
Với những điểm mới như làm rõ các đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế GTGT, bổ sung các trường hợp không áp dụng thuế suất 0%, quy định cụ thể về hoàn thuế, về giá tính thuế, giảm mức phạt chậm nộp thuế… Nghị định 100/2016/NĐ-CP góp phần bảo đảm tính minh bạch của chính sách thuế, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.

Một số điểm mới về nguyên tắc hạch toán tỷ giá ngoại tệ

Một số điểm mới về nguyên tắc hạch toán tỷ giá ngoại tệ
Ngày 21/03/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư này đã có thêm những điểm mới về nguyên tắc hạch toán tỷ giá ngoại tệ so với Thông tư số 200/2014/TT-BTC, giúp các doanh nghiệp thực hiện việc hạch toán tỷ giá ngoại tệ chính xác và hợp lý hơn.

Một số điểm mới trong Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Một số điểm mới trong Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 06/4/2016, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi (Luật) gồm 5 chương, 22 điều đã được Quốc hội thông qua với 91,30% ý kiến tán thành. Luật có nhiều điểm mới và đã khắc phục, sửa đổi để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật. Từ 01/09/2016, Luật có hiệu lực thi hành thay thế Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 sẽ đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế.