Loại bỏ giấy phép con

Loại bỏ giấy phép con
50 Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh theo Luật Đầu tư (sửa đổi) đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua. Như vậy, cam kết của Chính phủ không để khoảng trống pháp lý sau ngày 1/7 đã được thực hiện. Và các Nghị định hiện đang được triển khai trong thực tiễn cuộc sống.

Suy nghĩ về chế độ kiểm soát, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

Suy nghĩ về chế độ kiểm soát, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
Một trong những thay đổi lớn về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) là vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được quy định rất cụ thể, rõ ràng tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012TT-BTC (Thông tư 39). Đây là sự thay đổi tích cực, thuận lợi cho các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện, đóng góp quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính nhà nước hiện nay.

Quy định mới về mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Quy định mới về mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016, Nghị định 49/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27/5/2016 sửa đổi một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn đã có nhiều đổi mới về các khung hình phạt so với trước.

Đổi mới cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

Đổi mới cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

Sau hơn 10 năm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học công nghệ công lập theo tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP, kết quả mang lại chưa như mong đợi, các đơn vị chưa tự chủ được nguồn kinh phí bảo đảm tiền lương; về cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Trước tình hình đó, ngày 14/6/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập. Chính sách mới này được kỳ vọng sẽ giải quyết được các bất cập tồn tại, tạo động lực cho các tổ chức khoa học công nghệ công lập phát triển.

Chỉ thị 19/CT-TTg: Động lực mới phát triển kinh tế tập thể

Chỉ thị 19/CT-TTg: Động lực mới phát triển kinh tế tập thể

Sau hơn 3 năm triển khai Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã đã có những chuyển biến rõ rệt cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh tổ quốc. Kết quả này có được là nhờ Luật Hợp tác xã và Chỉ thị 19/CT-TTg đã được đẩy mạnh, từng bước làm thay đổi nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh/thành phố trong giai đoạn hiện nay. Bài viết cho thấy bức tranh chung về kinh tế hợp tác xã sau hơn 1 năm đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã.

Điều kiện mới trong kinh doanh mua bán nợ

Điều kiện mới trong kinh doanh mua bán nợ

Có hiệu lực ngay sau khi được ban hành, Nghị định 69/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được đánh giá là sẽ giải quyết căn bản những vấn đề tồn tại trong hoạt động mua bán nợ trước đây bằng các điều kiện mới.

Quy định pháp luật mới về thuế giá trị gia tăng

Quy định pháp luật mới về thuế giá trị gia tăng

Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cũng như cải cách hành chính để tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, trong thời gian qua, nhiều quy định pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, nhiều quy định pháp luật mới về thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 106/2016/QH13 (sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016. Những thay đổi về thuế giá trị gia tăng không những tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn tạo cơ sở pháp lý quản lý chặt chẽ nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng.

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016. Trong đó, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế đã thể hiện được các thông điệp chính sách nhằm đơn giản công tác quản lý thuế, tăng tính khả thi trong tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam, tạo thuận lợi cho người nộp thuế một cách hợp pháp trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế ngày càng sâu rộng.

15.000 tàu cá của ngư dân được bảo hiểm theo Nghị định 67

15.000 tàu cá của ngư dân được bảo hiểm theo Nghị định 67

Tính đến nay, cả nước có gần 15.000 tàu cá của ngư dân được bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP. Có được kết quả đó, chính là nhờ sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành, đặc biệt là có vai trò quan trọng của Bộ Tài chính trong việc hoạch định chính sách phát triển thủy sản trong đó có chính sách bảo hiểm cho ngư dân trong thời gian qua.

Chính sách khơi thông vốn tín dụng hỗ trợ nhà ở

Chính sách khơi thông vốn tín dụng hỗ trợ nhà ở
NHNN đã chỉ đạo các NHTM kể từ ngày 1/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 bằng nguồn vốn của NHTM theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và NH theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN.