Một số điểm mới trong Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Một số điểm mới trong Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 06/4/2016, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi (Luật) gồm 5 chương, 22 điều đã được Quốc hội thông qua với 91,30% ý kiến tán thành. Luật có nhiều điểm mới và đã khắc phục, sửa đổi để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật. Từ 01/09/2016, Luật có hiệu lực thi hành thay thế Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 sẽ đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế.

Thông tư 20: Những vấn đề còn tranh cãi

 Thông tư 20: Những vấn đề còn tranh cãi
Hiện, câu chuyện tranh cãi Thông tư 20 về điều kiện kinh doanh nhập ô tô vẫn chưa có hồi kết, Bộ Công Thương đã báo cáo xin ý kiến Chính phủ. Phóng viên đề nghị Người phát ngôn Chính phủ cho biết quan điểm của Chính phủ.

Loại bỏ giấy phép con

Loại bỏ giấy phép con
50 Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh theo Luật Đầu tư (sửa đổi) đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua. Như vậy, cam kết của Chính phủ không để khoảng trống pháp lý sau ngày 1/7 đã được thực hiện. Và các Nghị định hiện đang được triển khai trong thực tiễn cuộc sống.

Suy nghĩ về chế độ kiểm soát, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

Suy nghĩ về chế độ kiểm soát, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
Một trong những thay đổi lớn về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) là vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được quy định rất cụ thể, rõ ràng tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012TT-BTC (Thông tư 39). Đây là sự thay đổi tích cực, thuận lợi cho các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện, đóng góp quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính nhà nước hiện nay.

Quy định mới về mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Quy định mới về mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016, Nghị định 49/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27/5/2016 sửa đổi một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn đã có nhiều đổi mới về các khung hình phạt so với trước.

Đổi mới cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

Đổi mới cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

Sau hơn 10 năm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học công nghệ công lập theo tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP, kết quả mang lại chưa như mong đợi, các đơn vị chưa tự chủ được nguồn kinh phí bảo đảm tiền lương; về cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Trước tình hình đó, ngày 14/6/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập. Chính sách mới này được kỳ vọng sẽ giải quyết được các bất cập tồn tại, tạo động lực cho các tổ chức khoa học công nghệ công lập phát triển.

Chỉ thị 19/CT-TTg: Động lực mới phát triển kinh tế tập thể

Chỉ thị 19/CT-TTg: Động lực mới phát triển kinh tế tập thể

Sau hơn 3 năm triển khai Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã đã có những chuyển biến rõ rệt cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh tổ quốc. Kết quả này có được là nhờ Luật Hợp tác xã và Chỉ thị 19/CT-TTg đã được đẩy mạnh, từng bước làm thay đổi nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh/thành phố trong giai đoạn hiện nay. Bài viết cho thấy bức tranh chung về kinh tế hợp tác xã sau hơn 1 năm đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã.

Điều kiện mới trong kinh doanh mua bán nợ

Điều kiện mới trong kinh doanh mua bán nợ

Có hiệu lực ngay sau khi được ban hành, Nghị định 69/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được đánh giá là sẽ giải quyết căn bản những vấn đề tồn tại trong hoạt động mua bán nợ trước đây bằng các điều kiện mới.