“Đại phẫu” công ty chứng khoán bắt đầu quyết liệt

“Đại phẫu” công ty chứng khoán bắt đầu quyết liệt
Kể từ ngày 1/12/2012, Thông tư số 165/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, sẽ chính thức có hiệu lực.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung, sửa đổi nhiều quy định mới

Thuế thu nhập doanh nghiệp:  Bổ sung, sửa đổi nhiều quy định mới
(Tài chính) Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Với nhiều quy định được sửa đổi, thay thế, bổ sung mới, văn bản này có ý nghĩa hết sức quan trọng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Năm “dấu ấn” của thị trường trái phiếu Chính phủ

Năm “dấu ấn” của thị trường trái phiếu Chính phủ

(Tài chính) Một trong những điểm sáng tiêu biểu của thị trường tài chính năm 2012 đó là sự phát triển ấn tượng của thị trường trái phiếu Chính phủ. Không chỉ góp phần bình ổn thị trường tài chính, mở rộng quy mô và tăng thanh khoản cho thị trường nợ mà thị trường trái phiếu đã góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác trọng yếu là điều hành ngân sách nhà nước...

Chính sách thuế Thu nhập Doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển, tăng sức cạnh tranh

Chính sách thuế Thu nhập Doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển, tăng sức cạnh tranh
Thời gian qua, các văn bản hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã đi vào cuộc sống. Theo đó, các Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009; số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010 và số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính đã phát huy tác động tích cực đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện và góp phần thúc đẩy việc nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

Quyết định 929/QĐ-TTg: Phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước

Quyết định 929/QĐ-TTg:  Phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước

TCTC Online - Ngày 17/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”. Đây là Quyết định mang tính thời sự trong bối cảnh thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả cần phải được tái cơ cấu để phát huy hơn nữa hiểu quả nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP: Thắt chặt quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP: Thắt chặt quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
TCTC Online - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Triển khai tốt Nghị định này sẽ góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thông tư số 80/2012/TT-BTC: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Thông tư số 80/2012/TT-BTC: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế
TCTC Online - Kể từ ngày 01/07/2012, đăng ký thuế sẽ được thực hiện theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012. Theo đó, ngoài các quy định mang tính nguyên tắc chung, có 4 nội dung lớn được quy định cụ thể là: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; Thay đổi thông tin đăng ký thuế; Chấm dứt hiệu lực mã số thuế; và trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Thị trường chứng khoán sẽ vận hành lành mạnh và minh bạch hơn

Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Thị trường chứng khoán sẽ vận hành lành mạnh và minh bạch hơn
TCTC Online - Ngày 20/7/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hànhNghị định số 58/2012/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Đây là văn bản quan trọng, là cơ sở cho một hành lang pháp lý đồng bộ để vận hành thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, bền vững và lành mạnh hơn.