Quyết định 929/QĐ-TTg: Phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước

Quyết định 929/QĐ-TTg:  Phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước

TCTC Online - Ngày 17/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”. Đây là Quyết định mang tính thời sự trong bối cảnh thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả cần phải được tái cơ cấu để phát huy hơn nữa hiểu quả nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP: Thắt chặt quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP: Thắt chặt quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
TCTC Online - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Triển khai tốt Nghị định này sẽ góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thông tư số 80/2012/TT-BTC: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Thông tư số 80/2012/TT-BTC: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế
TCTC Online - Kể từ ngày 01/07/2012, đăng ký thuế sẽ được thực hiện theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012. Theo đó, ngoài các quy định mang tính nguyên tắc chung, có 4 nội dung lớn được quy định cụ thể là: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; Thay đổi thông tin đăng ký thuế; Chấm dứt hiệu lực mã số thuế; và trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Thị trường chứng khoán sẽ vận hành lành mạnh và minh bạch hơn

Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Thị trường chứng khoán sẽ vận hành lành mạnh và minh bạch hơn
TCTC Online - Ngày 20/7/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hànhNghị định số 58/2012/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Đây là văn bản quan trọng, là cơ sở cho một hành lang pháp lý đồng bộ để vận hành thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, bền vững và lành mạnh hơn.