VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chi phí sử dụng ngân quỹ của ngân sách nhà nước được thực hiện thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chi phí sử dụng ngân quỹ của ngân sách nhà nước được thực hiện thế nào?

Ngày 13/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTC quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước, khi ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Khai mạc hội thảo “Đẩy mạnh công tác cải cách quản lý ngân quỹ”

Sắp diễn ra Hội thảo khu vực quản lý ngân quỹ năm 2019

Sẽ có quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ của ngân sách nhà nước

Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước

Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh khi tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước cho Kho bạc Nhà nước, định kỳ hàng tháng với mức là 0,10%/tháng (trên cơ sở một tháng có 30 ngày) chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải thanh toán và được xác định như sau: Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước = Số dư tạm ứng, vay x 0,10%/30 x Số ngày tạm ứng, vay thực tế trong tháng.

Trong đó, số ngày tạm ứng, vay thực tế trong tháng (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) được tính từ ngày rút vốn (đối với kỳ tính khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước đầu tiên) hoặc ngày đầu tiên của tháng (đối với các kỳ tính khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước tiếp theo) đến hết ngày cuối cùng của tháng tính khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước hoặc ngày liền kề trước ngày hoàn trả khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước (đối với kỳ tính khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước cuối cùng).

Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn

Theo Thông tư, trường hợp ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh sử dụng khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước quá thời hạn hoàn trả, ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn theo mức bằng 150% mức chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước. Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn được thanh toán một lần cho Kho bạc Nhà nước khi thu hồi khoản tạm ứng, vay quá hạn và được xác định như sau: Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn = Số dư nợ tạm ứng, vay quá hạn x 0,10%/30 x 150% x Số ngày tạm ứng, vay quá hạn.

Trong đó, số ngày tạm ứng, vay quá hạn (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) được tính từ ngày đến hạn hoàn trả khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước mà không hoàn trả đến hết ngày liền kề trước ngày thực trả khoản tạm ứng, vay quá hạn.

Trường hợp khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước đã quá hạn nhưng được Bộ Tài chính gia hạn thì được áp dụng mức chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước cho đến hết thời gian được gia hạn.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, về các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước của ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng thực hiện rút vốn sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, được áp dụng mức chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước và chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn (nếu có) theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM