Điều chỉnh phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

 Điều chỉnh phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 thay thế Thông tư số 53/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và Thông tư số 60/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC.