Chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

Chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 199 /2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO. Thông tư này có hiệu lực từ 31/12/2012 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2012.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Những sửa đổi, bổ sung căn bản

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Những sửa đổi, bổ sung căn bản
(Tài chính) Ngày 30/11/2012, Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã được Bộ Tài chính gửi xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN). FinancePlus.vn xin giới thiệu một số nét sửa đổi, bổ sung căn bản của Dự luật.

Giảm thủ tục hành chính để hút nhà đầu tư ngoại

Giảm thủ tục hành chính để hút nhà đầu tư ngoại
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012 hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, thay thế Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2013 thực hiện cắt giảm hàng loạt các thủ tục liên quan đến điều kiện pháp lý của nhà đầu tư cũng như việc giảm thời gian cấp mã số giao dịch...

Chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư số 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2013.

Những nội dung chủ yếu về phí sử dụng đường bộ

Những nội dung chủ yếu về phí sử dụng đường bộ
(Tài chính) Theo quy trình ban hành văn bản quy định về phí, Bộ Giao Thông Vận Tải xây dựng phương án đề xuất về mức thu phí, phương thức thu, cách thức quản lý, sử dụng nguồn thu phí,… gửi đến Bộ Tài chính để tổng hợp nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, Thông tư số 197/2012/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. 

Điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng đường

Điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng đường
(Tài chính) Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, trong đó có việc điều chỉnh trở lại mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch thuộc nhóm 17.01.

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu
(Tài chính) Trên cơ sở Quyết định 103/2009/QĐ-Tg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 196/2012/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại thay thế Thông tư 222/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử.