Từ 1/1/2013: Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước

Từ 1/1/2013: Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước
Ngày 10/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 67/NĐ-CP thay thế Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, tăng mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước; đồng bằng sông Hồng; Trung du Bắc Bộ và Bắc khu IV; Nam khu IV và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long mức thu thủy lợi phí vẫn giữ nguyên như hiện nay.