Sử dụng hoá đơn đối với dịch vụ vận tải biển

 Sử dụng hoá đơn đối với dịch vụ vận tải biển
(Tài chính) Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại văn bản số 697/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn đối với hoạt động vận tải biển quốc tế thì trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải ký hợp đồng vận tải quốc tế với khách hàng trong nước, đơn vị kinh doanh có thể lựa chọn sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu.

Thống nhất lệ phí trước bạ ôtô

Thống nhất lệ phí trước bạ ôtô
Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Những điểm mới của chính sách thuế xuất, nhập khẩu năm 2013

Những điểm mới của chính sách thuế xuất, nhập khẩu năm 2013
(Tài chính) Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC về ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Biểu thuế 2013). Để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra của chính sách thuế và giúp tổ chức, cá nhân hiểu rõ những thay đổi của chính sách thuế xuất, nhập khẩu năm 2013, bài viết đưa ra nhưng thay đổi cơ bản của Biểu thuế 2013 thực hiện từ 01/01/2013.