Những nội dung chủ yếu về phí sử dụng đường bộ

Những nội dung chủ yếu về phí sử dụng đường bộ
(Tài chính) Theo quy trình ban hành văn bản quy định về phí, Bộ Giao Thông Vận Tải xây dựng phương án đề xuất về mức thu phí, phương thức thu, cách thức quản lý, sử dụng nguồn thu phí,… gửi đến Bộ Tài chính để tổng hợp nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, Thông tư số 197/2012/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. 

Điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng đường

Điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng đường
(Tài chính) Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, trong đó có việc điều chỉnh trở lại mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch thuộc nhóm 17.01.

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu
(Tài chính) Trên cơ sở Quyết định 103/2009/QĐ-Tg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 196/2012/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại thay thế Thông tư 222/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Từ ngày 1/1/2013, tăng mức lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/1/2013, tăng mức lương tối thiểu vùng
(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2013 và mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2013.

Bốn lưu ý khi doanh nghiệp đánh giá chênh lệch tỷ giá

Bốn lưu ý khi doanh nghiệp đánh giá chênh lệch tỷ giá
Ngày 24/10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp, áp dụng cho doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam (không áp dụng cho đối với các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng).

Phí sử dụng đường bộ thấp hơn dự kiến, miễn thu phí đối với xe máy của hộ nghèo

Phí sử dụng đường bộ thấp hơn dự kiến, miễn thu phí đối với xe máy của hộ nghèo
(Tài chính) Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ, trong đó, có quy định về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, thay thế phương thức thu phí qua các trạm thu phí nộp NSNN hiện hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2012 song do kinh tế-xã hội năm 2012 còn nhiều khó khăn nên Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo được lùi tới ngày 01/01/2013. Điều đáng chú ý là ngoài việc quy định các mức thu thấp hơn dự kiến, Bộ Tài chính cũng bổ sung thêm quy định không thu phí đối với xe máy điện và miễn thu phí đối với xe máy của các hộ nghèo.

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay
(Tài chính) Ngày 29/11/2012, Bộ Tài chính đã có Công văn số 16661/BTC-CST gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng máy bay, nhiên liệu bay và các hãng hàng không về việc các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay tương ứng với giá mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay trên thị trường thế giới.