Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 18/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.Thông tư số 31/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2017.

Yêu cầu thực hiện thống nhất về quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương

Yêu cầu thực hiện thống nhất về quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương

Nhằm quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện thống nhất, hiệu quả, ngày 8/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2017.

Nhiều điểm mới về quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải

Nhiều điểm mới về quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải

Chính thức từ ngày 1/4/2017, Thông tư số 14/2017/TT-BTC  ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/2/2017 có hiệu lực thi hành, hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình

Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình
Từ ngày 01/05/2017, Quyết định số 235/QĐ-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 4/4 quy định về Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) sẽ có hiệu lực thi hành.