Thêm nhiều cải cách trong đấu giá quyền sử dụng đất thuê

Thêm nhiều cải cách trong đấu giá quyền sử dụng đất thuê
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất thuê, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước. Trong đó, điểm cải cách mới được sư luận đánh giá cao là các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất thuê…

Hướng dẫn mới về phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hướng dẫn mới về phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng sửa đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 triệu đồng... là những nội dung mới tại Thông tư số 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2016.

Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương

Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương

Ngày 30/10/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.