VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ban hành Điều lệ mới về hoạt động của các tổ chức quản lý thị trường chứng khoán

(Tài chính) Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành các Quyết định số 2880/QĐ-BTC, Quyết định số 2881/QĐ-BTC, Quyết định số 2882/QĐ-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Các quyết định quy định rõ về mục tiêu và chức năng hoạt động; vốn điều lệ và vốn hoạt động; cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu cũng như nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ; cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành; chế độ tài chính – kế toán của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo các Quyết định trên, mục tiêu hoạt động của các Sở Giao dịch Chứng khoán là nhằm đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán được thực hiện công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả; đồng thời phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, mục tiêu hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm đảm bảo hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua bán chứng khoán được an toàn, hiệu quả; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Các quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2013.
 
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM