VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ. Nguồn: Internet

Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

Ngày 15/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Kiểm tra tài chính tại tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về tài sản công

Quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư PPP

Bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Theo đó, Thông tư áp dụng với đối tượng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.
Đồng thời, Thông tư cũng nêu rõ, quỹ bảo trì đường bộ là quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư quy định về nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ
Theo Thông tư sẽ bao gồm: Nguồn kinh phí của quỹ trung ương và nguồn kinh phí của quỹ địa phương.
Cụ thể, quỹ trung ương gồm: Ngân sách trung ương cấp từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương (65% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước); ngân sách trung ương cấp bổ sung cho quỹ trung ương; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí của quỹ địa phương gồm: Ngân sách trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương (35% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước); ngân sách địa phương cấp bổ sung cho quỹ địa phương; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Về kinh phí quản lý, bảo trì quốc lộ sẽ do quỹ trung ương bảo đảm; kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương do quỹ địa phương bảo đảm.

Quy định về cấp, tạm ứng, thanh toán kinh phí
Thông tư quy định về trường hợp cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho quỹ trung ương trong quý đầu năm kế hoạch thì căn cứ vào dự toán chi thực hiện công tác bảo trì, quản lý công trình quốc lộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng quản lý quỹ trung ương có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải để Bộ này đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí vào tài khoản của quỹ trung ương, tối đa 25% dự toán chi năm.

Trong các quý tiếp theo, căn cứ tiến độ triển khai công việc và giải ngân kinh phí, mức cấp quý II tối đa là 35% và quý III tối đa là 20% dự toán chi năm, quý IV tối đa là số dự toán chi còn lại của năm.

Đối với trường hợp cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho quỹ địa phương, đối với phần bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho quỹ địa phương: Hàng năm, căn cứ vào dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Bộ Tài chính thông báo cho từng địa phương, Sở Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí cho quỹ địa phương theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt

Đối với phần bổ sung từ ngân sách địa phương cho quỹ địa phương thì Sở Giao thông Vận tải thống nhất với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức cấp cụ thể từ nguồn ngân sách địa phương bổ sung cho quỹ địa phương.

Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí hàng quý cho quỹ địa phương phù hợp với yêu cầu của địa phương.
Đồng thời, theo Thông tư nhằm đảm bảo việc sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ đúng mục đích, có hiệu quả; Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình quản lý, sử dụng, thanh toán Quỹ bảo trì đường bộ.
Trong quá trình quản lý, kiểm tra phát hiện các khoản chi không đúng chế độ, chi sai nội dung quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đều phải xuất toán thu hồi vào Quỹ bảo trì đường bộ (trung ương và địa phương) theo phân cấp; đồng thời cá nhân ra quyết định chi sai phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Thông tư 60/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017, đồng thời thay thế cho Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12 /2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.

Đối với khoản chi có tính chất đầu tư theo quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT đã được giao dự toán, cấp kinh phí trước thời điểm Thông tư 60/2017/TT-BTC có hiệu lực thì tiếp tục được bố trí kinh phí thực hiện (dự toán còn lại nếu có) cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM