VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Ngày 09/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017.

Quy định mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất

Hướng dẫn mới về quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính cũ

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Thông tin và Truyền thông).
Đồng thời, áp dụng đối với đối tượng là người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu, bao gồm: Công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu của Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Cộng tác viên: Người được Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.
Cơ sở tính định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là tin, bài được đăng, phát trên báo chí. Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là định mức áp dụng cho một ngày làm việc của công chức theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư đã quy định rõ cách tính thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu đối với công chức được giao nhiệm vụ đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Theo đó số tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức quy định trong tháng được quy định theo công thức:
A = B - (C x D)

Trong đó: A là số tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức quy định trong tháng; B là số tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu mà công chức thực hiện thực tế trong tháng; C là số ngày thực tế trong tháng mà công chức thực hiện nhiệm vụ đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; D là định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu áp dụng cho một ngày làm việc của công chức theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức được chi trả theo công thức sau: E = A x G
Trong đó: E là thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức; A là số tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức quy định trong tháng; G = 165.000 đồng (1 ngày)/định mức tin, bài theo ngày.
Công chức đã được hưởng thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu thì không được thanh toán tiền lương làm đêm, thêm giờ cho thời gian làm đêm, thêm giờ để đọc, nghe, xem kiểm tra báo chí lưu chiểu.
Thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu được chi trả tối đa không quá 500.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến. Cơ sở tính định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là tin, bài được đăng, phát trên báo chí.
Ngoài ra, theo Thông tư, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức chi cụ thể đối với Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để thực hiện chi tiêu cho phù hợp nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định về cách tính thù lao tại Thông tư này.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM