VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Công ty chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ cần những điều kiện gì?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ cần những điều kiện gì?

Đó là một nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP, trong đó quy định rõ điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty chứng khoán vừa mới được Chính phủ ban hành.

Tạo hành lang pháp lý mới cho lĩnh vực chứng khoán

Công ty chứng khoán không được phép nhận chuyển tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán

Theo đó, Nghị định quy định cụ thể các điều kiện để công ty chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ:

Một là, được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán và được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán thông qua việc thực hiện giao dịch ký quỹ.

Hai là, là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và không đang trong tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.

Ba là, không có lỗ lũy kế bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ tính theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét, đảm bảo không quá 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ. Ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính soát xét gần nhất phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

Bốn là, tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 03 lần, vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định, trích lập đầy đủ các khoảndự phòng;

Năm là, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 180% liên tục trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ;

Sáu là, có hệ thống giao dịch phục vụ giao dịch ký quỹ, giám sát tài khoản giao dịch ký quỹ; hệ thống để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán tách biệt tới từng nhà đầu tư tại ngân hàng; quy trình nghiệp vụ và quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nghiệp vụ giao dịch ký quỹ./.

PV.

Có thể bạn quan tâm