VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đơn vị sự nghiệp chuyển thành doanh nghiệp: Xử lý tài sản công thế nào?

Đơn vị sự nghiệp chuyển thành doanh nghiệp: Xử lý tài sản công thế nào? Nguồn: internet

Đơn vị sự nghiệp chuyển thành doanh nghiệp: Xử lý tài sản công thế nào?

Luật quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội ban hành ngày 21/6/2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 đã quy định cụ thể về xử lý tài sản công trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Được dùng tài sản công để thanh toán Dự án BT

Thu hồi tài sản công tại cơ quan nhà nước trong trường hợp nào?

Đơn vị sự nghiệp công lập được kinh doanh, cho thuê tài sản công?

Theo đó, khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, việc xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo 06 bước như sau:

Thứ nhất, tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản đang quản lý, sử dụng;

Thứ hai, xử lý đối với tài sản thừa, thiếu, tài sản không có nhu cầu sử dụng, tài sản chờ thanh lý theo chế độ quy định;

Thứ ba, xác định giá trị tài sản để tính vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển đổi;

Thứ tư, quyết định giao tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập cho doanh nghiệp sau khi chuyển đổi;

Thứ năm, bàn giao tài sản cho doanh nghiệp được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập;

Thứ sáu, sau khi nhận bàn giao, doanh nghiệp được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành hồ sơ về tài sản, đất đai và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chuyển quyền quản lý, sử dụng tài sản từ đơn vị sự nghiệp công lập sang doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện thủ tục hành chính và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM