VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 và áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính tổng hợp từ năm tài chính 2018.

27.951 doanh nghiệp không có báo cáo tài chính

Một số vấn đề trong lập báo cáo tài chính nhà nước

Nhà thầu nào phải nộp báo cáo tài chính được kiểm toán?

Vận dụng nguyên tắc giá trị hợp lý trong trình bày báo cáo tài chính ở Việt Nam

Báo cáo tài chính tổng hợp được sử dụng nhằm cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho người sử dụng xem xét, đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động, khả năng tạo tiền của đơn vị kế toán cấp trên trong kỳ kế toán, làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành đầu tư và quyết định khác của các cấp lãnh đạo và những người có liên quan. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm giải trình của các đơn vị kế toán cấp trên về tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 99/2018/TT-BTC quy định, báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên được lập theo kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật có quy định theo kỳ hạn lập khác thì ngoài báo cáo theo kỳ hạn năm, đơn vị còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp theo kỳ hạn đó. Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo kỳ hạn kế toán của báo cáo tài chính tổng hợp. Báo cáo tài chính tổng hợp được lập sau khi kết thúc kỳ kế toán năm (vào thời điểm 31/12 hàng năm).

Báo cáo của các đơn vị kế toán cấp dưới được sử dụng làm căn cứ lập báo cáo tài chính tổng hợp phải được lập cho cùng một kỳ báo cáo với báo cáo tài chính tổng hợp, trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán khác ngày 31/12 thì đơn vị kế toán cấp dưới phải lập và gửi các báo cáo cho mục đích tổng hợp báo cáo theo quy định của Thông tư này.

Thông tư số 99/2018/TT-BTC cũng nêu rõ: Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên phải được tổng hợp đầy đủ bao gồm thông tin tài chính của tất cả đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc theo quy định. Trong đó, các chỉ tiêu tài sản, nợ phải trả, tài sản thuần, doanh thu, chi phí và các luồng tiền của đơn vị kế toán cấp trên được trình bày trên các biểu mẫu báo cáo tương ứng giống như là các báo cáo của một đơn vị kế toán độc lập.

Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp

STT

Ký hiệu

Tên biểu báo cáo

Kỳ hạn lập

 
 

1

2

3

4

 

1

B01/BCTC-TH

Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

Năm

 

2

B02/BCTC-TH

Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

Năm

 

3

B03/BCTC-TH

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (theo phương pháp gián tiếp)

Năm

 

4

B04/BCTC-TH

Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Năm

 

Các nội dung liên quan đến phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp; tiếp nhận báo cáo, kiểm tra số liệu; lập bảng tổng hợp số liệu và tính toán chỉ tiêu; quy định về điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính tổng hợp; công khai báo cáo tài chính tổng hợp… cũng được quy định cụ thể tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM