VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Không được sử dụng tài sản, quyền sử dụng đất để góp vốn vào bất động sản

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nguồn: Internet

Doanh nghiệp nhà nước:

Không được sử dụng tài sản, quyền sử dụng đất để góp vốn vào bất động sản

Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trừ trường hợp doanh nghiệp Nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là loại hình bất động sản.

Quy định về trích và sử dụng nguồn cải cách tiền lương

Trường hợp nào hàng hoá được coi là có xuất xứ?

Quy định mới về nguồn kinh phí hỗ trợ các đề án xúc tiến thương mại

Thêm nhiều giải pháp tài chính hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Thêm 2 đối tượng được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy

Đó là quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp được ban hành ngày 08/03/2018.
Cụ thể, Nghị định quy định rõ, DNNN không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trừ DNNN có ngành nghề kinh doanh chính là các loại hình bất động sản; Không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán.

Khi đầu tư, mua sắm tài sản cố định bên ngoài đưa về sử dụng, kể cả phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, DNNN phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp DNNN là chủ đầu tư đang triển khai, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng chưa hình thành tài sản đưa vào khai thác, sử dụng, nếu không tiếp tục đầu tư dự án, doanh nghiệp được chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác.

Tuy nhiên, Nghị định cũng bổ sung quy định DNNN được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật, trong đó, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty được phép quyết định từng hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản có giá trị dưới 50% vốn chủ sở hữu ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản nhưng giá trị còn lại của tài sản cho thuê, thế chấp, cầm cố không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phân cấp cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định các hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản theo quy định tại điều lệ hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp.
Với trường hợp các hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản trên mức quy định là 50% vốn chủ sở hữu ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của doanh nghiệp, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định trước khi ký các hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản.
Nghị định Nghị định số 32/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018 và thay thế Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ phần theo lô và các quy định do các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành trái với quy định tại Nghị định này.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM