ban hành."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng có vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng trở lên

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng có vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng trở lên

Đó là một trong những điều kiện để kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, được thực hiện theo Nghị định số 84/2016/NĐ-CP vừa mới được Chính phủ ban hành.

Cơ quan Thuế được thuê công ty kiểm toán độc lập

Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2015

Quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

Theo đó, tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng phải có đủ các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính cấp còn hiệu lực; có vốn điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam) từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng.

Đồng thời, có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu chuẩn quy định; có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu là 24 tháng tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.

Tổ chức đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm cho tối thiểu 200 đơn vị được kiểm toán tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm nộp hồ sơ đăng ký. Trường hợp tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận trong năm nộp hồ sơ thì phải có thêm điều kiện là đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm (hoặc báo cáo soát xét báo cáo tài chính) cho tối thiểu 10 đơn vị có lợi ích công chúng tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm nộp hồ sơ đăng ký.

Ngoài ra, tổ chức có hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; đã thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính; không thuộc các trường hợp không được xem xét, chấp thuận theo quy định; nộp đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán theo quy định.

PV.

Có thể bạn quan tâm