VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lập dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện điều tra thống kê

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lập dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện điều tra thống kê

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

3 loại thuế ưu đãi cho dự án đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/08/2016

3 điều kiện để được sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

Quản lý, thanh toán vốn đầu tư được thực hiện theo quy định nào?

Thông tư nêu rõ nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách trung ương bảo đảm. Theo đó, chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống kê tối đa 30 triệu đồng; chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê, cơ quan chủ trì điều tra thống kê ở trung ương tối đa 30 triệu đồng, cơ quan điều tra thống kê cấp tỉnh (nếu có) tối đa 10 triệu đồng.

Chi in tài liệu hướng dẫn điều tra thống kê, sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên thống kê, phiếu điều tra thống kê, biểu mẫu điều tra thống kê, xuất bản ấn phẩm điều tra thống kê: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị của nhà nước.

Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê các cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu hội nghị được quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, đối với cá nhân: Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu mức chi tối đa 40.000 đồng/phiếu; Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu tối đa 50.000 đồng/phiếu; Trên 40 chỉ tiêu tối đa 60.000 đồng/phiếu.

Chi công bố kết quả điều tra thống kê: Tùy theo tính chất và sự cần thiết của cuộc điều tra thống kê, Thủ trưởng cơ quan chủ trì điều tra thống kê quyết định việc công bố kết quả điều tra thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo cơ quan chức năng hoặc tổ chức hội nghị để công bố. Nội dung và mức chi tổ chức hội nghị để công bố kết quả điều tra thống kê thực hiện theo chế độ chi tổ chức hội nghị quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC; chi công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị của nhà nước.

Đối với các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức tối đa quy định nêu trên. Trường hợp cần thiết do yêu cầu tính chất phức tạp của cuộc điều tra thống kê, địa bàn điều tra thống kê khó khăn: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định một số mức chi cao nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.


PV.

Có thể bạn quan tâm