VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Thông tư 272/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao

Phí giám sát phòng kiểm nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt?

Phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Thông tư Thông tư 272/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí.

Thông tư quy định rõ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Tổ chức thu phí, lệ phí. Tổ chức thu phí, lệ phí được để lại 95% số tiền phí thu được, để sử dụng theo quy định tại Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc thu, nộp phí giám sát hoạt động chứng khoán được quy định như sau:

Sở Giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là Sở GDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD) nộp phí giám sát cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng quý, thời gian nộp từ ngày 01 đến ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Tiền phí giám sát nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Sở GDCK, VSD.

Thông tư quy định, người nộp lệ phí phải nộp toàn bộ số lệ phí khi được cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Người nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân có các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán được quy định trong Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này. Riêng hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ, người nộp lệ phí là ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bảo hiểm đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ.

Theo đó, Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán: Môi giới là 20 triệu đồng/giấy phép; tự doanh là 60 triệu đồng/giấy phép; bảo lãnh phát hành là 100 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được quy định ở mức 30 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh tại nước ngoài; Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là 10 triệu đồng/giấy chứng nhận...

Phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch; phí quản lý quỹ mở là 10 triệu đồng/năm/công ty, quỹ.

Thông tư 272/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

PV.

Có thể bạn quan tâm