VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu

Mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu

TCTC Online - Nhằm hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng, ngày 10/8/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2012/TT-BTC.

Thông tư hướng dẫn việc công ty đại chúng mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của công ty đại chúng.

Về điều kiện mua lại cổ phiếu, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu căn cứ vào báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Trường hợp công ty là công ty mẹ phải đảm bảo đủ nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

Về điều kiện bán cổ phiếu quỹ, ngoài việc Công ty bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ, việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công ty phải đảm bảo có đủ nguồn đối ứng từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán từ các nguồn theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết về điều kiện đối với một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng như: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2012.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Thong tu so 130 ngay 10-8-2012.pdf


Có thể bạn quan tâm