VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. Nguồn: internet

Mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

Hướng dẫn mới về kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Quy định mức xử phạt mới trong lĩnh vực chứng khoán

Đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất

Theo Thông tư, các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải nộp phí, lệ phí như sau:

Lệ phí cấp mới Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp là 200 nghìn đồng; lệ phí gia hạn là 100 nghìn đồng.

Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 36 triệu đồng.

Phí thẩm định phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 8 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp là 1,2 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp là 1,2 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, 2, 3, DOC, DOC-PSF là 1,2 triệu đồng.

Thông tư trên sẽ thay thế Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

Trước đây, theo quy định tại Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015, có tới 11 nhóm hoạt động liên quan đến hóa chất phải thu lệ phí và 7 nhóm phí phải thu.

So với Thông tư số 85/2015/TT-BTC, Thông tư số 170/2016/TT-BTC đã bãi bỏ thu nhiều loại phí và lệ phí như: Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu; Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất; Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (sản xuất từ hóa chất), Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (sản xuất từ hóa chất) đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác; Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (được sản xuất từ hóa chất), Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (được sản xuất từ hóa chất) đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác;Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

PV.

Có thể bạn quan tâm