VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2019 sẽ tăng 30 - 50% đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Năm 2019 sẽ tăng 30 - 50% đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Năm 2019 sẽ tăng 30 - 50% đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Ngày 03/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ban hành nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội: Cần giải pháp đồng bộ

Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Theo đó,Chính phủ yêu cầu, khi xây dựng đề xuất chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thì các địa phương phải đảm bảo các mục tiêu quan trọng như sau:

Thứ nhất, đối với BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp: tỷ lệ tổng số lao động tham gia chiếm ít nhất là 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất 95% vào cuối năm 2020;

Thứ hai, đối với BHXH tự nguyện: tốc độ gia tăng đối tượng tham gia của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30% - 50%.

Các địa phương dựa trên kết quả thực hiện của 06 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm số đối tượng thuộc diện tham gia, đang tham gia BHXH làm cơ sở tiến hành dự báo, tính toán số đối tượng tiềm năng cần khai thác trong thời gian tới để xác định số liệu cho năm tiếp theo.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM