VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nguyên tắc lập dự toán kinh phí với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nguyên tắc lập dự toán kinh phí với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đó là những nội dung quan trọng tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/12/2016 về Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Xây dựng chính sách thuế: Coi trọng khâu tham vấn để phù hợp thực tế

Doanh nghiệp thiếu chủ động trong tham gia xây dựng pháp luật: “Tại anh, tại ả”!

Pháp luật tài chính đã và đang chủ động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập

Thông tư nêu rõ, đối với hoạt động lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phải đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc cơ bản như sau:

Một là, kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm, được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả kinh phí xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Hai là, việc bố trí kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại cơ quan, đơn vị được thực hiện theo chương trình, kế hoạch chính thức và chương trình, kế hoạch bổ sung trong năm, bảo đảm phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ và trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao.

Ba là, việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải đúng mục đích, theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM