VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nhiều điểm mới về quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhiều điểm mới về quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải

Chính thức từ ngày 1/4/2017, Thông tư số 14/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/2/2017 có hiệu lực thi hành, hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Dự án Luật Phí và lệ phí có gì đáng quan tâm?

Hoàn thiện cơ chế tài chính trong thu và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

Theo đó, Thông tư 14/2017/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Đối với dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được thực hiện theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng; Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu); Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, tài sản bảo đảm an toàn hàng hải; Nạo vét, duy tu luồng hàng hải để đảm bảo chuẩn tắc thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm công tác nạo vét đầu tư xây dựng mới luồng hàng hải); Nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

Về phương thức cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 3 Thông tư này thực hiện theo phương thức đặt hàng, trường hợp không đáp ứng các điều kiện đặt hàng thì thực hiện theo phương thức giao kế hoạch.

Thông tư cũng nêu rõ, nguồn thu phí bảo đảm hàng hải từ nguồn thu của ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm: (i) phí bảo đảm hàng hải thu được từ các luồng hàng hải công cộng do Nhà nước đầu tư; (ii) phần phí bảo đảm hàng hải trích nộp NSNN thu được từ các luồng hàng hải chuyên dùng theo quy định tại Thông tư số 262/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng.

Về mức kê khai, thu, nộp phí bảo đảm hàng hải, Thông tư  quy định các Cảng vụ hàng hải được để lại tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền phí thu được để chi cho hoạt động thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Số phí bảo đảm hàng hải sau khi trừ đi chi phí tổ chức thu, các Cảng vụ hàng hải thực hiện kê khai, nộp vào ngân sách trung ương và hạch toán vào tiêu mục và chương tương ứng. Các Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm thực hiện kê khai, nộp tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Về mức lập dự toán chi phí cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, căn cứ vào khối lượng dịch vụ công ích quy định tại Điều 3 Thông tư này, giá dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm trước, dự kiến biến động các yếu tố chí phí đầu vào, các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải lập nhu cầu kinh phí cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải gửi Cục Hàng hải Việt Nam…

Về mức tạm ứng kinh phí cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được quy định như sau:

(i) Mức tạm ứng cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải và các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện theo quy định của hợp đồng nhưng không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết và không vượt dự toán giao hàng năm. Việc thu hồi số tiền tạm ứng bắt đầu từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết số tiền tạm ứng khi thanh toán lần cuối cùng của năm kế hoạch.

(ii) Hồ sơ tạm ứng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi Thông tư số 161/2012/TT-BTC, cụ thể như sau: Quyết định phân bổ dự toán chi NSNN của Bộ Giao thông Vận tải cho Cục Hàng hải Việt Nam; Hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải giữa Cục Hàng hải Việt Nam với các đơn vị cung ứng dịch vụ; Giấy rút dự toán NSNN (tạm ứng) của Cục Hàng hải Việt Nam, trong đó ghi rõ nội dung tạm ứng để Kho bạc Nhà nước có căn cứ kiểm soát và theo dõi khi thanh toán…

Thông tư 14/2017/TT-BTC thay thế Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM