VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định mới về nguồn kinh phí hỗ trợ các đề án xúc tiến thương mại

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định mới về nguồn kinh phí hỗ trợ các đề án xúc tiến thương mại

Ngày 01/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Theo đó, nguồn kinh phí, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí đối với các đề án xúc tiến thương mại trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã được quy định rõ.

Thêm nhiều giải pháp tài chính hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Chính sách thuế đối với xe ô tô chuyển nhượng của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cụ thể, kinh phí thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước cấp hàng năm phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu do Quốc hội quyết định trong từng thời kỳ; Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia; Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các nguồn hỗ trợ các đề án xúc tiến thương mại được thực hiện trên nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện đề án tham gia Chương trình. Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương;

Các đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước để thực hiện các đề án xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại có trách nhiệm đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành;

Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm huy động phần kinh phí ngoài phần kinh phí đã được Nhà nước hỗ trợ để triển khai Chương trình.

Về mức hỗ trợ, hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện cho các nội dung cụ thể được hỗ trợ trong các hoạt động xúc tiến thương mại được quy định tại Điều 15 Nghị định 28/2018/NĐ-CP (Kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối ở nước ngoài và tại Việt Nam; Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương; Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa...).

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương quy định tiêu chí, nội dung cụ thể và kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Nghị định 28/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/3/2018.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM