VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
  Sửa đổi hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

Quang cảnh buổi đấu thầu Trái phiếu xây dựng Thủ đô. Nguồn: internet

Sửa đổi hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

(Tài chính) Một trong những điểm mới của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước vừa được Bộ Tài chính công bố đó là phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu đối với trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ được chi trả cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo tỷ lệ 0,10% trên tổng giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành thành công.

Tuy nhiên, không bao gồm chi phí in chứng chỉ (nếu có) đối với trường hợp KBNN phát hành qua hệ thống KBNN tại các địa phương. Ngoài ra, KBNN sẽ không được hưởng % trên tổng giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành thành công đối với trường hợp phát hành trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân.

Bộ Tài chính dự kiến mức phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành, đấu thầu được thanh toán cho các tổ chức như: 0,045% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu được chi trả cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (so với mức phí hiện hành là 0,07%)

Phí bảo lãnh phát hành trái phiếu được thanh toán cho tổ chức bảo lãnh chính theo thỏa thuận giữa KBNN và tổ chức bảo lãnh chính, nhưng không vượt quá 0,10% giá trị danh nghĩa trái phiếu phân phối; mức phí 0,025% giá trị lãi, gốc trái phiếu thực thanh toán được chi trả cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (mức phí này cũng bị giảm so quy định hiện hành là 0,04%) và 0,007% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành được chi trả cho KBNN.

Theo quy định của Bộ Tài chính, KBNN được sử dụng phí phát hành trái phiếu vào các mục đích như: Chi phí phục vụ cho công tác phát hành trái phiếu qua hệ thống KBNN (đối với trường hợp phát hành theo phương thức bán lẻ);

Chi mua sắm, xây dựng công nghệ phần mềm, thiết bị phục vụ cho công tác phát hành trái phiếu; Chi bảo dưỡng nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất máy móc, thiết bị và phần mềm; Chi thông tin quảng cáo về công tác phát hành; Chi phí trực tiếp cho từng phiên đấu thầu, bảo lãnh phát hành trái phiếu; Chi nghiên cứu phát triển thị trường trái phiếu;

Chi khen thưởng đột xuất và định kỳ cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phát hành trái phiếu theo quy chế do KBNN ban hành sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt; Các khoản chi khác phục vụ cho công tác phát hành trái phiếu...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM