VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018

Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho các địa phương ngân sách khó khăn. Nguồn: internet

Tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018

Cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2018 được thực hiện theo quy định cụ thể tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính ban hành quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Cải cách chính sách tiền lương - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018

Thu hẹp chênh lệch tiền lương giữa khối hành chính và doanh nghiệp

Cải cách chính sách tiền lương: Tránh bình quân, cào bằng

Thông tư số 132/2017/TT-BTC nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để đảm bảo dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở lên mức 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 và mức 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2018.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2018 (không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương) theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao.

Ủy ban nhân dân các cấp khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc không bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên trên (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính) để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2018.

Theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 của các địa phương bao gồm:

Một là, 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2017 thực hiện so với dự toán (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) được Thủ tướng Chính phủ giao.

Hai là, 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ba là, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang.

Bốn là, 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) dự toán năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Năm là, 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) dự toán chi năm 2018 tăng thêm so với dự toán chi năm 2017.

Sáu là, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2018. Riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số thu được để lại được thực hiện theo quy định riêng của Bộ Tài chính về nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018.

Thông tư nêu rõ, ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho các địa phương ngân sách khó khăn sau khi đã cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 như trên mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.

Sau khi cân đối nguồn để thực hiện cải cách tiền lương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của mình để thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do trung ương ban hành (giảm tương ứng phần ngân sách trung ương phải hỗ trợ theo chế độ), ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.

Riêng đối với các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ, thì được phép sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật.

PV.

Có thể bạn quan tâm