VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thế nào?

Ảnh minh họa.

Xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thế nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

Khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công hợp lý, hiệu quả

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và những điểm mới đáng chú ý

Quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ: Kết quả và nhiệm vụ đặt ra

Mua sắm tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

Tạo đột phá trong khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước

Theo đó, nguyên tắc xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi là bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ để hình thành, quản lý tài sản, phù hợp chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ. Đồng thời, phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế kỹ thuật (nếu có) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trạng thái kỹ thuật của từng tài sản.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng chưa có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thì sử dụng giá quy ước hoặc nguyên giá tạm tính làm một trong những căn cứ xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

Thông tư số 47/2018/TT-BTC nêu rõ, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là giá thu cố định, giá thu biến đổi được xác định theo phương pháp chi phí. Trong đó, giá thu cố định hàng năm = Giá trị hao mòn hoặc khấu hao tài sản hàng năm + Tiền trả nợ gốc, lãi vay hàng năm (nếu có) + Chi phí phục vụ quản lý, khai thác tài sản hàng năm.

Trường hợp giá thu biến đổi được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho thuê hàng năm. Tỷ lệ % tối thiểu được xác định trên cơ sở đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước, đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định tại 5 Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

Về tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư liên quan trực tiếp đến chạy tàu, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản được xác định trên cơ sở chiều dài hành trình, lợi thế của tuyến khai thác và các yếu tố khác tác động đến khả năng khai thác của tài sản trong thời gian cho thuê. Giá khởi điểm trong trường hợp này là giá cho thuê tối thiểu trong trường hợp cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuê.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM