VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đến 31/12/2020, hoàn thành đề án kiểm kê đất đai năm 2019

Đến 31/12/2020, hoàn thành đề án kiểm kê đất đai năm 2019

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1932/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019". Quyết định số 1932/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/12/2019.

Bổ sung kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai

Sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện trên phạm vi cả nước, ở các cấp hành chính hướng đến các mục tiêu sau:

Thứ nhất, đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2019, sự biến động đất đai so với chu kỳ 5 năm, 10 năm trước;

Thứ hai, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất;

Thứ ba, làm cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Thứ tư, biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0101 - Diện tích đất và cơ cấu đất.

Thời gian thực hiện đề án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là đến hết ngày 31/12/2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM