VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã điều chỉnh quy định về điều kiện hưởng lương hưu của người lao động.

5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu

Mở rộng chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ điện tử

Trợ cấp với nhà giáo chưa hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Lương hưu điều chỉnh theo hướng chia sẻ giữa người cao và thấp

Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Một là, có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Hai là, có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Ba là, có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Một là, có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

Hai là, có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM