VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết khi nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết khi nào?

Tại Công văn số 40838/CT-TTHT ngày 25/5/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn Công ty TNHH Deawoo engineering&contruction Việt Nam về lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Chi quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực kho bạc, ngân sách nhà nước

Tiếp tục giảm đến 50% nhiều loại phí, lệ phí hết năm 2020

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính Phủ quy định, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định.

Người nộp thuế có giao dịch liên kết có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Người nộp thuế có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm: Hồ sơ quốc gia;Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu; Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao.

Trường hợp người nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ mười tám nghìn tỷ đồng trở lên, có trách nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế.

 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP cũng  quy định các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Theo đó, người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, trường hợp Công ty TNHH Deawoo engineering&contruction Việt Nam chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế thì Công ty được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM