VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Giá trị huy động qua đấu thầu và giao dịch thứ cấp trái phiếu chính phủ tăng mạnh

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải đáp ứng điều kiện gì?

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường trái phiếu

[Infographics] 6 điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ quỹ đầu tư phát triển địa phương

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư. Các thông tin phải rõ ràng theo quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp phát hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác, trung thực của thông tin công bố.

Việc công bố thông tin trước khi chào bán trái phiếu không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào và không thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong đó, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP cũng quy định về việc công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp. Theo đó, trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Riêng đối với chào bán trái phiếu xanh, ngoài nội dung công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản này, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin về quy trình hạch toán, quản lý, giải ngân vốn từ chào bán trái phiếu xanh theo quy định.

Việc doanh nghiệp gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán chỉ có mục đích để Sở giao dịch chứng khoán thực hiện trách nhiệm trong công bố và vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, không hàm ý Sở giao dịch chứng khoán xác nhận và đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt, với đợt chào bán đầu tiên, việc công bố thông tin thực hiện trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu.

Đối với các đợt chào bán tiếp theo, ngoài việc công bố thông tin theo quy định nêu trên, trong thời hạn 01 ngày làm việc trước mỗi đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin bổ sung cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu, đồng thời gửi Sở giao dịch chứng khoán.

Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định để tổng hợp và báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định về báo cáo của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu và Sở giao dịch chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM