VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giảm gần 3.900 biên chế công chức trong năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giảm gần 3.900 biên chế công chức trong năm 2021

Theo Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 3/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021 sẽ giảm 3.867 biên chế so với năm 2020.

[Infographics] Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế

Giảm chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gắn với mức giảm biên chế

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Đề xuất nhiều chính sách mới trong tinh giản biên chế

Điều chỉnh biên chế công chức trong trường hợp nào?

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 được phê duyệt là 249.650 biên chế (biên chế năm 2020 quy định tại Quyết định 1066/QĐ-TTg năm 2019 là 253.517 biên chế).

Trong tổng số biên chế trên, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.836 biên chế; Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 140.508 biên chế.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có 1.068 biên chế; Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước có 686 biên chế; Biên chế công chức dự phòng là 552 biên chế.

Quyết định số 1499/QĐ-TTg nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ trong tổng số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế nêu trên; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng.

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM