VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hà Nội ban hành quy định hướng dẫn quản lý sử dụng xe công

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội ban hành quy định hướng dẫn quản lý sử dụng xe công

Nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND Thành phố về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn chi tiết về mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017.

Quy định mới về mức phạt đối với hành vi vi phạm trong hoạt động thủy sản

Quy định miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

Hướng dẫn về thực hiện giảm tiền thuê đất

Lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

Theo đó, trong năm 2017, TP. Hà Nội sẽ không bố trí dự toán ngân sách để mua xe ô tô trang bị cho các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND thành phố.

Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật. Sau khi rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố nhưng không có xe ô tô phù hợp, đủ điều kiện để thực hiện điều chuyển theo quy định. Nguồn kinh phí mua xe đã được bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn, định mức và mức giá mua xe ô tô, đối với xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh sẽ được áp dụng theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Xe ô tô phục vụ công tác chung, tiêu chuẩn, định mức, mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Xe ô tô chuyên dùng, tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố thực hiện theo quy định tại Quyết định số 7071/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND thành phố về việc quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; giá mua xe ô tô chuyên dùng thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững yêu cầu “Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên”, thành phố Hà Nội yêu cầu không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô.

Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án có nhu cầu trang bị phương tiện đi lại, xe ô tô cần xây dựng phương án trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại, phương án sử dụng, đối tượng sử dụng, nguồn kinh phí và khả năng bố trí kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, báo cáo cơ quan chủ quản trình UBND Thành phố lấy ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, tiếp nhận chương trình/dự án/khoản viện trợ phi dự án.

Về phương thức mua sắm xe ô tô. Năm 2017, tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1756/VPCP-KTTH ngày 27/2/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng thuộc danh mục xe ô tô chuyên dùng ban hành theo Quyết định số 7071/QĐ-ƯBND ngày 23/12/2016 của UBND Thành phố và xe ô tô thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia ban hành theo Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính: Sau khi UBND thành phố có quyết định cho phép trang bị xe ô tô; cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp với Sở Tài chính (Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính) để thực hiện đấu thầu mua sắm xe ô tô theo phương thức tập trung theo đúng quy định.

Việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng, kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của Thành phố quy định tại Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 và Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thành phố.

Căn cứ dự toán năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nguồn kinh phí được phép sử dụng trong năm; cơ quan, tổ chức, đơn vị có văn bản đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp gửi Sở Tài chính (Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính) thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo quy định. Việc mua sắm các tài sản khác thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm.

Quan điểm của UBND TP. Hà Nội là quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng được trang bị đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; không sử dụng xe ô tô chuyên dùng vào việc đưa đón các chức danh lãnh đạo và phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM