VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA có được m​iễn thuế thu nhập cá nhân?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA có được m​iễn thuế thu nhập cá nhân?

Ngày 04/04/2017, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã có Công văn số 1272/TCT-TNCN trả lời về trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

Khấu trừ thuế GTGT với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách

Kiểm soát, xác nhận vốn ngoài nước thực hiện thế nào?

Hướng dẫn cách tính thuế với khai thác khoáng sản để chế biến sản phẩm

Tổng cục Thuế hướng dẫn về khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân tập trung

Ngày 20/2/2017 của Công ty Swing Corporation - Nhật Bản đã có công văn gửi Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn miễn thuế thu nhập các nhân (TNCN) đối với chuyên gia Nhật Bản thực hiện dự án ODA tại Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:
“Bên nước ngoài “ (Nhà tài trợ vốn ODA) bao gồm: Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ cung cấp vốn ODA cho Bên Việt Nam để thực hiện các chương trình, dự án tại Việt Nam.
 “Bên Việt Nam “ bao gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước về ODA; các cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA; các chủ chương trình, dự án ODA và các Ban quản lý chương trình, dự án ODA, .... “
Đồng thời, tại Khoản 5, Điều 3 Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:
“Chuyên gia nước ngoài” (sau đây gọi tắt là chuyên gia) là người không có quốc tịch Việt Nam vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định hay thoả thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài. Họ vào Việt Nam theo các hình thức sau:
Thứ nhất, bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp thuận;
Thứ hai, bên Việt Nam tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên Việt Nam phê duyệt và phía nước ngoài chấp thuận.”
Tại khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính chính quy định về việc xác nhận chuyên gia, phải có hồ sơ xác nhận chuyên gia: Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trong trường hợp có sự thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia, tư vấn trong tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chuyên gia được công ty Swing Coporation - Nhật Bản tuyển chọn và ký hợp đồng với nhà thầu (công ty Swing Coporation - Nhật Bản) để thực hiện chương trình dự án ODA tại Việt Nam nhưng không thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu, để đảm bảo điều kiện được miễn thuế TNCN tại Việt Nam.
Trường hợp này, chuyên gia nước ngoài phải có văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài về việc: chuyên gia nước ngoài đó là chuyên gia được thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia, tư vấn trong tài liệu đấu thầu của Công ty Swing Coporation đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bên Việt Nam và Bên nước ngoài được quy định tại khoản 5, Điều 3 Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM