Cơ chế phân bổ vốn sự nghiệp được thực hiện như thế nào?

(Taichinh) - Trả lời ý kiến của ông Trần Đình Thắng làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về những nội dung liên quan đến công tác phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 30a năm 2016 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể.
Địa phương dành kinh phí để thực hiện sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện của Bộ Tài chính.Địa phương dành kinh phí để thực hiện sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện của Bộ Tài chính.

Hỏi: Tỉnh Kon Tum có 02 huyện 30a và 03 huyện hưởng cơ chế huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4618/BTC-HCSN ngày 06/04/2016, các địa phương dành kinh phí sự nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất cho các huyện hưởng cơ chế huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay Trung ương chưa ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Vậy, địa phương có được phân bổ kinh phí sự nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất cho các huyện hưởng cơ chế huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ hay không?. Nếu được thì thực hiện theo tiêu chí, định mức nào?.

Trường hợp chờ trung ương ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ, thì nguồn vốn sự nghiệp nêu trên có phải thực hiện phân bổ trước ngày 31/7/2016 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 4618/BTC-HCSN ngày 6/4/2016 của Bộ Tài chính, các địa phương chủ động sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG được ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2016 (nguồn vốn sự nghiệp) để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của các CTMTQG (Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững) đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2015 và dự kiến tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2016-2020.

Đối với các nội dung mới dự kiến phát sinh trong giai đoạn 2016-2020 (như: hỗ trợ phát triển sản xuất cho các huyện hưởng cơ chế huyện nghèo theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 293/QĐ-TTg ngày 05/2/2013; hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; nâng cao năng lực cho cộng đồng tại xã thuộc Chương trình 135,..), địa phương dành kinh phí để thực hiện sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện của Bộ Tài chính.

Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo đối với huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn ven biển và hải đảo (dự án 1); xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (dự án 2) và các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 (dự án 3).

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định ban hành tiêu chí xét bổ sung huyện nghèo và xét công nhận huyện thoát nghèo. Trường hợp các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao quy định tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/2/2013 đủ điều kiện được xét bổ sung huyện nghèo thì việc hỗ trợ phát triển sản xuất như đối với huyện nghèo (theo dự án 1). Nếu không đủ điều kiện để được bổ sung là huyện nghèo, các xã thuộc các huyện này sẽ được xem xét hỗ trợ phát triển sản xuất theo dự án 3.

Trường hợp được phân bổ kinh phí, căn cứ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết mức phân bổ cụ thể cho từng huyện, xã, thôn của địa phương. Do đó, đối với kinh phí năm 2016 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu cho địa phương để thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức phân bổ cụ thể cho từng huyện, xã, thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách hiện hành.

Để đảm bảo triển khai Chương trình được ngay khi có kinh phí hỗ trợ, đề nghị địa phương cân nhắc phân bổ kinh phí hỗ trợ năm 2016 cho các nhiệm vụ đã có nội dung và mức chi theo quy định hiện hành.

Việc phân bổ chi tiết thực hiện trước ngày 31/7/2016 theo đúng quy định tại điểm e, khoản 3 Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016 chỉ áp dụng đối với vốn đầu tư công, không áp dụng đối với vốn sự nghiệp.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục