thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4045/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bến Tre."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đăng ký thời gian hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp

(Tài chính) Nhằm giải đáp vướng mắc về đăng ký thời gian hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4045/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Theo Tổng cục Thuế, các trường hợp miễn, giảm thuế TNDN đã được quy định cụ thể tại điểm 5, mục III, phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Theo đó, năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ ngày tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế.

Nếu kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Ngoài ra, đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Kỳ tính thuế hướng dẫn tại điểm 3 Phần B không áp dụng để xác định ưu đãi miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại điểm này.
 
Bên cạnh đó, đối với trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể tại khoản 5, Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 như sau:
 
Một là, sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 
Hai là, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.
 
Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, trường hợp công ty đáp ứng điều kiện thực tế để được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà kỳ tính thuế đầu tiên có thu nhập chịu thuế nhưng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh dưới 12 tháng thì có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Công ty chỉ được phép khai bổ sung hồ sơ khai thuế để đăng ký lại thời gian miễn thuế, giảm thuế tính từ kỳ tính thuế tiếp theo trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 
Ngoài ra, Cục Thuế Bến Tre căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và điểm c, khoản 5, điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.
Có thể bạn quan tâm