VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giải đáp quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giải đáp quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Trường hợp đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được Nhà nước cho thuê 1 khu đất trả tiền hàng năm để hoạt động thì khu đất đó thuộc đối tượng sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính đề nghị Sabeco chấn chỉnh sai phạm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Quy định về mua sắm tập trung cấp bộ của Bộ Tài chính

Ông Nguyễn Phương (Hà Nội) hỏi: Công ty được cổ phần hóa từ năm 2010, năm 2015 được thành phố cho thuê đất mới, ký hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm bằng tiền tự có của doanh nghiệp thì cơ sở nhà, đất này không thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.
Đối với công ty được cổ phần hóa từ năm 2010, đến năm 2015 được thành phố cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm bằng tiền của doanh nghiệp thì khu đất có thuộc đối tượng chịu điều chỉnh của việc sắp xếp, xử lý tài sản công không?
Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có thuê của Nhà nước một khu đất trả tiền hằng năm để hoạt động thì khu đất đó có thuộc đối tượng chịu sự điều chỉnh của việc sắp xếp xử lý tài sản công hay không?
Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công quy định:

“2. Nhà, đất không thuộc phạm vi áp dụng quy định tại Nghị định này gồm:

a) Nhà, đất của công ty cổ phần được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp sau thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa;

b) Nhà, đất thuê, thuê lại, nhận góp vốn, nhận giữ hộ, mượn của các tổ chức, cá nhân khác và nhà, đất khác không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.”.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với công ty cổ phần được cổ phần hóa từ năm 2010, đến năm 2015 được thành phố cho thuê đất mới, ký hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm bằng tiền tự có của doanh nghiệp thì cơ sở nhà, đất này không thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhà, đất thuê của các tổ chức, cá nhân khác không thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; nhà, đất do Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuê thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được Nhà nước cho thuê 1 khu đất trả tiền hàng năm để hoạt động thì khu đất đó thuộc đối tượng sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM