VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Gỡ vướng quy định về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gỡ vướng quy định về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sử dụng một phần tài sản công vào mục đích cho thuê thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 57 Luật số 15/2017/QH14 và Khoản 1, 2, 3, Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công

Giải đáp quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Bà Ngô Bích Thủy (Bà Rịa - Vũng Tàu) làm việc tại cảng cá, là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100%. Một phần tài sản công của đơn vị (kho, phòng trọ, mặt bằng…) được sử dụng cho thuê. Bà Thủy hỏi, đơn vị có phải làm đề án cho thuê tài sản không? 
Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo thông tin bà Thủy cung cấp, cơ quan là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100%, do vậy đơn vị được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.

Đơn vị sử dụng một phần tài sản công vào mục đích cho thuê thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 57 Luật số 15/2017/QH14 và Khoản 1, 2, 3, Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết như sau:

“1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Tài sản có giá trị lớn quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 56, Điểm a, Khoản 2, Điều 57 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với loại tài sản và chức năng, nhiệm vụ, năng lực của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

3. Đối với đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý), Sở Tài chính (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý);

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Sở Tài chính xem xét, cho ý kiến thẩm định về: Sự cần thiết; sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện;…”.

Khoản 2, Điều 57 Luật số 15/2017/QH14 quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê như sau:

“2. Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp; tài sản khác có giá trị lớn theo quy định của Chính phủ;

b) Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản không thuộc quy định tại điểm a khoản này”.

Như vậy, đơn vị lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê và thực hiện theo quy định trên.

Ngoài ra, việc thực hiện chi tiết các yêu cầu khác liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 và Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM