VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Gỡ vướng quy định về nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gỡ vướng quy định về nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Trả lời ý kiến của độc giả về nội dung liên quan đến quy định nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể.

Tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức được áp dụng như thế nào?

Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính được thực hiện như thế nào?

Điều kiện, thẩm quyền và thủ tục thanh lý xe công như thế nào?

Trần Kim Khánh, Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí thường xuyên) TP. Vinh - Nghệ An hỏi: -Theo thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 tại mục 3, điểm a, điều 6 có quy định về Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất có quy định: 'Trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt nhỏ hơn số kinh phí đã nhận thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải chuyển trả cho đầu tư”.

Theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập: tại mục 3, điểm a, điều 14 quy định 'Hằng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách (nếu có), đơn vị được trích các loại quỹ…” để phục vụ hoạt động. Có nghĩa là số dư từ các khoản thu trong năm sẽ được trích quỹ mà không phải trả lại các đơn vị chủ đầu tư như TT 74 quy định?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau: 

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của ĐVSNCL quy định nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên bao gồm:

“a) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công;

b) Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí);

c) Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công;

d) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

đ) Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có);

e) Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 74/2015/TT-BTC, nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích từ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 32  Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư và Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đây là nguồn thu khác của Trung tâm phát triển quỹ đất và theo quy định của pháp luật (điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 74/2015/TT-BTC) nguồn thu này không vượt quá số chi thực tế theo quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp số kinh phí đã nhận lớn hơn số chi thực tế theo quyết toán được duyệt thì phải chuyển trả chủ đầu tư, Trung tâm không được trích các loại quỹ đối với khoản tiền này.

PV.

Có thể bạn quan tâm