VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Gỡ vướng về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gỡ vướng về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

Trả lời ý kiến của bạn đọc về những nội dung liên quan đến điều chỉnh đơn giá khi lập báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Giải đáp thủ tục đăng ký giảm trừ khi phát sinh người phụ thuộc

Giải đáp về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn quyết toán lợi nhuận còn lại đối với công ty trong giai đoạn cổ phần

Gỡ vướng về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Hỏi: Chúng tôi có thực hiện một Hợp đồng thi công xây lắp như sau: - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; - Thời gian thi công: khởi công tháng 5/2010 hoàn thành 11/2011; - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá; Khi lập nhà thầu lập dự toán dự thầu cho gói thầu trên có đơn giá lập cao hơn, có đơn giá lập thấp hơn đơn giá nhà nước tại thời điểm; Nhưng giá trúng thầu của chúng tôi giảm 9.1 % so với dự toán được duyệt.

Các bên liên quan đã thương thảo, ký kết hợp đồng, tiến hành thi công, thanh toán, quyết toán A – B. Dự án là nhóm C không cần kiểm toán nhưng Sở tài chính cho phép Chủ đầu tư kiểm toán. Đơn vị kiểm toán độc lập đã tiến hành kiểm tra lại đơn giá trong hợp đồng so sánh đơn giá nhà nước tại cùng thời điểm và đề nghị cắt giảm đơn giá hạng mục công việc có đơn giá dự thầu và trong hợp đồng cao hơn đơn giá Nhà nước.  Trong trường hợp này có được điều chỉnh đơn giá khi lập báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau: 

Câu hỏi của bạn đọc không có thông tin về nguồn vốn đầu tư dự án, thời điểm ký kết hợp đồng . Bộ Tài chính trả lời về nguyên tắc như sau:

1. Trường hợp dự án sử dụng vốn Nhà nước:

- Tại điểm 2.6.2 Phần II Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng có quy định như sau: “Giá hợp đồng theo đơn giá cố định (hình thức theo đơn giá và hình thức theo thời gian quy định trong Luật Đấu thầu) là giá hợp đồng xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng công việc tạm tính và đơn giá từng công việc trong hợp đồng là cố định và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, trừ các trường hợp được phép điều chỉnh quy định tại hợp đồng (nếu có).” Như vậy, hợp đồng theo đơn giá là hợp đồng theo đơn giá cố định.

  • Việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, hiện hành là Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 (Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC  ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính) quy định:

           + Đoạn 32: “Giá trị quyết toán các hợp đồng phải được xác định phù hợp với từng hình thức giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể của hợp đồng, phù hợp với hồ sơ quản lý chất lượng của hợp đồng hoặc hạng mục công trình đó (xem hướng dẫn tại đoạn A15 - A16 Chuẩn mực này)”.

           + Đoạn A16: “Khi kiểm tra chi phí đầu tư do các nhà thầu thực hiện theo hợp đồng, kiểm toán viên kiểm tra giá trị quyết toán các hợp đồng tùy thuộc vào từng hình thức giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể của hợp đồng để đưa ra các thủ tục kiểm toán phù hợp. Thủ tục kiểm toán chi phí đầu tư đối với từng hình thức giá hợp đồng được thiết kế phù hợp với:

  1. Tính chất, phương pháp xác định, hồ sơ thanh toán của từng hình thức giá hợp đồng theo quy định của Nhà nước từng thời kỳ;”
  2. Nội dung kiểm tra chi phí theo quy định về quyết toán dự án hoàn thành của Nhà nước từng thời kỳ;
  3. Quy trình kiểm tra theo hướng dẫn của doanh nghiệp kiểm toán hoặc hướng dẫn của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán.”
  • Việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, hiện hành là Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định:

+ Tại điểm a khoản 1 Điều 15 quy định nguyên tắc thẩm tra như sau: “Thẩm tra tính tuân thủ các quy định về hợp đồng xây dựng có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hợp đồng và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền; việc thẩm tra quyết toán căn cứ vào hình thức giá hợp đồng ghi trong từng hợp đồng xây dựng (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu). Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm tra quyết toán kiểm tra hồ sơ hoàn công để xác định khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu đúng quy định.”

+ Tại điểm c khoản 3 Điều 15 quy định thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định” như sau: “... Giá trị quyết toán bằng khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá cố định ghi trong hợp đồng.”

Vì vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá quyết toán là đơn giá cố định trong hợp đồng đã ký kết phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

  1. Trường hợp dự án sử dụng các nguồn vốn khác khi quyết toán khuyến khích áp dụng theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính; Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 (Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính) và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM