tài sản cố định thanh lý chưa khấu hao hết."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hạch toán tài sản cố định thanh lý chưa khấu hao hết

(Tài chính) Hiện nay, do tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều thay đổi, một số doanh nghiệp đã thực hiện chuyển trụ sở chính nhưng đang gặp vướng mắc trong việc hạch toán tài sản cố định thanh lý chưa khấu hao hết.

Để  tạo thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm thực hiện sản xuất kinh doanh, Cục Thuế Bình Dương đã có Công văn số 15938/CT-TT&HT hướng dẫn DN về vấn đề này.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế Bình Dương, khi thực hiện kê khai các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác đinh thu nhập chịu thuế, DN phải thực hiện theo quy định tại tiết a điểm 2.2 điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính. Theo đó, chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.  

Như vậy, đối với trường hợp DN di dời địa điểm sản xuất kinh doanh mới và có một số tài sản cố định chưa trích khấu hao hết không thể di dời, thanh lý,  nếu DN đập bỏ số tài sản này thì phần giá trị còn lại của những tài sản nói trên thuộc trường hợp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.

Có thể bạn quan tâm