VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hàng nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế có được miễn thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hàng nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế có được miễn thuế

Trước những vướng mắc liên quan đến hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên, Bộ Tài chính đã có văn bản giải đáp cụ thể để Công ty thực hiện.

Hướng dẫn mới về thực hiện khai báo hải quan

Nước trái cây lên men bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?

Giải đáp vướng mắc về thuế nhập khẩu một số mặt hàng

Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 15/9/2017, Văn phòng Chính phủ cóCông văn số 9807/VPCP-ĐMDN gửi Bộ Tài chính về việc chuyển Công văn số 02097/CV/DNF-2017 ngày 05/9/2017 của Công ty CP Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ dự án đầu tư trước khi thông báo Danh mục miễn thuế.

Theo nội dung cần giải đáp, trên cơ sở các quy định pháp luật về thuế đã được ban hành, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 39 Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trường hợp quy định tại các khoản 11,12,13,14,15,16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông háo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Mặt khác, tại khoản 1 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì:Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.

Thời gian, địa điểm thông báo Danh mục miễn thuế: Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Trên cơ sở các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4212000608 ngày 12/3/2010 cho dự án Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt tự nhiên, đăng ký tờ khai hải quan số 101501872624/A12 ngày 11/7/2017 nhập khẩu mặt hàng Buồng máy cấp đông IQF rau củ quả để tạo tài sản cố định phục vụ dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt tự nhiên” trước khi thông báo Danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan, thì không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 1 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, do đó không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM