VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 782/CT-THNVDT của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh, Chi nhánh Công ty Taydoshin - NM CBLT Phương Đông và Công ty TNHH MTV Tư Long Mekong, Tổng cục Thuế có Công văn 3404/TCT-KK hướng dẫn vấn đề này.

Xử lý thuế đối với ô tô trong khu kinh tế, cửa khẩu được thực hiện thế nào?

Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Theo đó, liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh, Chi nhánh Công ty Taydoshin - NM CBLT Phương Đông, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 244/TCT-KK ngày 19/01/2017 về việc vướng mắc hồ sơ hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh, Chi nhánh Công ty Taydoshin - NM CBLT Phương Đông gửi Cục Thuế tỉnh An Giang.
Theo Công văn số 782/CT-THNVDT ngày 28/4/2017 nêu trên, hồ sơ hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh, Chi nhánh Công ty Taydoshin - NM CBLT Phương Đông và Công ty TNHH MTV Tư Long Mêkông được Cục Thuế tỉnh An Giang xác định là đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và gửi về Tổng cục Thuế để thực hiện giám sát theo hướng dẫn của Công văn số 4670/TCT-KK ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế v/v thực hiện quản lý chi hoàn thuế GTGT theo Công văn số 13804/BTC-TCT Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 2059/TB-TCT ngày 25/4/2017 v/v kết quả giám sát hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế tỉnh An Giang và đề nghị Cục Thuế rà soát trường hợp và điều kiện hoàn thuế GTGT.
Theo đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTCngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) để xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH ĐTSXTMDV Phan Minh, Chi nhánh Công ty Taydoshin - NM CBLT Phương Đông và Công ty TNHH MTV Tư Long Mêkông theo quy định và gửi hồ sơ về Tổng cục Thuế giám sát theo hướng dẫn của Công văn số 13804/BTC-TCT ngày 30/9/2016 của Bộ Tài chính v/v quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016, Công văn số 4670/TCT-KK ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM