lao động gắn với kết quả thực hiện công việc và theo quy chế trả lương của đơn vị, bao gồm cả lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương làm thêm giờ...."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lương công nhân dịch vụ công ích được tính theo quy định nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lương công nhân dịch vụ công ích được tính theo quy định nào?

Quỹ lương thực hiện xác định tương ứng với khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích đã hoàn thành. Việc trả lương cho người lao động gắn với kết quả thực hiện công việc và theo quy chế trả lương của đơn vị, bao gồm cả lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương làm thêm giờ....

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn cụ thể về bảo hiểm thất nghiệp

Nguyên tắc kế toán để thực hiện khoản chi phúc lợi

Ông Nguyễn Văn Nhỏ (Bình Dương) hỏi: Vlà tiền lương của từng loại lao động tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích có phải là lương ngày công không? T là tổng số ngày công định mức lao động của từng loại lao động do các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh ban hành để thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích thì được tính như thế nào?

Ông Nhỏ cũng muốn biết, đối với công nhân nhóm II, bậc 4/7 hệ số cấp bậc là 2,71 khi áp dụng công thức tính lương có tính thêm hệ số phụ cấp độc hại không? Lương trong những ngày nghỉ Lễ, Tết, nghỉđược hưởng lương của công nhân dịch vụ công ích lấy từ nguồn nào để trả?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí tiền lương làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá của sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch, trong đó V là tiền lương bình quân một ngày lao động của từng loại lao động (lao động trực tiếp sản xuất; lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích; T là tổng số ngày công định mức lao động của từng loại lao động do các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh ban hành để thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

Hệ số lương của lao động trực tiếp sản xuất quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH được phân theo nhóm điều kiện lao động, trường hợp công việc áp dụng hệ số lương của nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) đã tính đến yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên không áp dụng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên thì quỹ lương thực hiện xác định tương ứng với khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích đã hoàn thành; trả lương cho người lao động gắn với kết quả thực hiện công việc và theo quy chế trả lương của đơn vị (bao gồm cả lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương làm thêm giờ...).

Theo chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm