VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lương và phụ cấp lương của Ban Quản lý dự án ODA

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lương và phụ cấp lương của Ban Quản lý dự án ODA

Hiện nay, Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã bị bãi bỏ.

Điều kiện để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu tôn màu

Hàng nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế có được miễn thuế

Hướng dẫn mới về thực hiện khai báo hải quan

Nước trái cây lên men bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?

Hiện nay, Ban quản lý dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông” đang áp dụng Điều 4 Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính để thực hiện chi trả lương đối với cán bộ hợp đồng làm công việc mang tính chất chuyên môn, cụ thể: 1.310.000đ x 2,34 + phụ cấp 100% lương.
Qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Ban Quản lý dự án hỏi, cách tính lương cho cán bộ hợp đồng nêu trên có phù hợp với quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông” là dự án đầu tư phát triển theo phê duyệt tại Quyết định số 739/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới”, vay vốn ADB. Theo đó, tính chất dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, tỉnh Đắk Nông” là đầu tư xây dựng cơ bản.

Khoản 1 Điều 4, Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 11/9/2009 của Bộ Tài chính quy định “Đối với người lao động hợp đồng làm công việc mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ trong các dự án ODA (cả ODA xây dựng cơ bản và ODA hành chính sự nghiệp) thực hiện nguyên tắc trả lương theo mức bằng với lương của người lao động trong biên chế có trình độ đào tạo, trình độ nghiệp vụ công việc và thâm niên công tác tương đương (đã nhân theo hệ số điều chỉnh đối với dự án ODA xây dựng cơ bản hoặc cộng thêm phụ cấp quản lý ODA đối với dự án ODA hành chính sự nghiệp nêu tại điểm a, khoản 1, Điều 3 trên đây).

Tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Phụ cấp quản lý dự án ODA không áp dụng đối với các Ban Quản lý dự án ODA xây dựng cơ bản”.

Như vậy, việc áp dụng trả lương và phụ cấp lương cho các cán bộ hợp đồng làm việc chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án theo quy định “hưởng phụ cấp quản lý dự án ODA tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng” tại Điều 4, Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính nêu trên chỉ áp dụng đối với các dự án ODA hành chính sự nghiệp.

Mức lương của người lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án ODA đầu tư xây dựng cơ bản được quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính như sau: “Tiền lương và phụ cấp quản lý dự án của cán bộ, viên chức làm việc Ban Quản lý dự án ODA đầu tư xây dựng cơ bản chuyên trách được thành lập theo Quyết định của chủ dự án hoặc cơ quan chủ quản áp dụng quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan”.

Hiện nay, Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã bị bãi bỏ.

Việc tính lương và phụ cấp lương của Ban Quản lý dự án ODA xây dựng cơ bản theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư.

Do vậy, đề nghị Ban Quản lý dự án án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, tỉnh Đắk Nông” nghiên cứu quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính nêu trên để trả lương cho cán bộ hợp đồng cho phù hợp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM