VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009?

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009?

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4534/TCT-TNCN ngày 19/12/2012 trả lời Cục thuế tỉnh Hưng Yên về việc miễn thuế thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009.

Trước đó, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2942/CT-TNCN ngày 17/10/2012 của Cục thuế Hưng Yên về vướng mắc liên quan đến việc kê khai đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được miễn TNCN năm 2009, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 2.6.1 và 2.6.5, điểm 2, mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì:

“Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải khai thuế thu nhập cá nhân đồng thời với việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.” và “Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn cho tổ chức, cá nhân nhận chuyền nhượng vốn khi có chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vốn”.

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Điều 1 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội thì: “Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại”.

Tại điểm 7, Điều 2 Thông tư số 160/2009/TT-BTC hướng dẫn: “Các khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 1 của Thông tư này nếu được chi trả sau năm 2009 thì thời hạn chi trả thu nhập được áp dụng miễn thuế chậm nhất không quá ngày 30/6/2010. Neu chi trà sau thời hạn nêu trên sẽ không được miễn thuế thu nhập cá nhân”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, nếu cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn trong năm 2009 và được chi trả chậm nhất không quá ngày 30/6/2010 thì khoản thu nhập này là thu nhập được miễn thuế TNCN theo hướng dần tại Thông tư số 160/2009/TT-BTC.

Cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp tờ khai thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT- BTC đế được miễn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 160/2009/TT-BTC nêu trên.

Có thể bạn quan tâm